Kappsta Naturreservat

Lidingö

I natureservatet som omgärdar Raoul Wallenbergs födelsehem har en mycket unik dynamik uppstått mellan den införda vegatationen och den vilda floran i området.

Naturreservatet Kappsta ligger invid Lilla Värtan på södra delen av Lidingö och är 13,5ha stort. Flera naturtyper finna representerade inom området som hällmarkstallskog´, blåbärsgranskog, ädellövlund, klipp och vasstrand samt igenväxta trädgårdar från sekelskiftet 1800-1900. Här finna också flera grova och mycket gamla ekar och tallar.

Kappsta har ett rikt djurliv och är en viktig fågellokal med ett flertal häckande arter bl.a. knölsvabn och storskrake.

År 1912 föddes Raoul Wallenberg på Kappsta och vid hans födelseplats har ett minnesmärke uppförts i form av en portfölj.

I Kappsta får man inte rida, tälta eller cykla och ankring med båt är tillåtet i högst två dygn.

Informationsfolder över Kappsta Naturreservat finna att hämta i Stadshuset (Stockholmsvägen 50).

Mer från Kappsta Naturreservat

Utbud