Långängen-Elfviks Naturreservat

Lidingö

Reservatet bildades av Lidingö stad 2007 genom en utvidgning av Långängens naturreservat med Elfvikslandet och Kottlasjön. Ändamålet med naturreservatet är främst att bevara ett tätortsnära rekreationsområde av stor betydelse för allmänhetens friluftsliv samt att skydda de kulturhistoriska värden och det sjösystem som finns i reservatet.

Stora delar av eservatet utgörs av ett sammanhängande jordbrukslandskap med väl bevarade gårdar och bebyggelsemiljöer främst från 1800-talet. I natureservaterer finner du också det Linnmanska kärret och fantastisk lövskog.