Bo gård

Lidingö

Arkitekturvandra på Lidingö!
Bo gård räknas som den äldsta gården på Lidingö. Sedan 1940-talet ägs gården av Lidingö stad. Lokalen har väggmålningar, kakelugnar i rokoko- och gustaviansk stil och inredning tillverkad efter förebilder från sent 1770-tal.

Så här skriver Stockholms läns museum om de vackra byggnaderna:

Den nuvarande gårdsanläggningen, från 1777, består av två flyglar och två mindre paviljonger. Flyglarna och den östra paviljongen har knuttimrade byggnadsstommar. Den västra paviljongen, som uppfördes 1909, är en plankkonstruktion. Timret låg från början bart och var rödmålat. Flyglarna panelades dock på 1830-talet och målades gula. De ursprungliga takplåtarna byttes samtidigt mot tegelpannor. Teglet ersattes dock återigen av svart plåt vid renoveringen 1974-75 samtidigt bestämde man sig för att låta flyglarna förbli gulmålade och endast måla paviljongerna i den ursprungliga, röda färgen. Av gårdens ekonomibyggnader är idag ingenting bevarat. Kvar finns endast gårdens husbehovskvarn, uppförd 1816 på Kvarnbackens högsta topp.

Bo gårdsområdet bebyggs

1907 köptes Bo gård av AB Lidingö Villastad och snart började tomter säljas och bebyggas i området kring Askrikevägen. 1943 övergick gården i Lidingö stads ägo. I helhetsmiljöns sydvästra del, på ömse sidor om Toftvägen, ligger ett område med moderna atriumhus uppförda vid 1960-talets början och ritade av arkitekterna Ancker, Gate och Lindegren. Husen är så gott som oförändrade sedan byggnadstiden och utgör en tidstypisk exponent för denna typ av bebyggelse.

Berömda arkitekter ritade

Många av villorna i helhetsmiljön är uppförda under perioden 1910-1925 i antingen nationalromantisk eller enklare egnahemsstil. En välbevarad villa med tydliga nationalromantiska drag ligger i hörnan Askrikevägen-Skyttevägen. Huset är ritat av arkitekten Jacob J:son Gate 1918. Fasaden är klädd med rödstruken panel. Snickerierna är vita och fönstren småspröjsade. Det brutna taket är tegeltäckt.

Området innehåller två intressanta villor ritade av arkitekten Cyrillus Johansson. Hans egen från 1920-talets mitt ligger vid Askrikevägen 40. Detaljer som det röda teglet och de kraftigt betonade fönsteromfattningarna är typiska för hans arkitektur. Den delvis anlagda tomten med japansk trädgårdskonst som förebild bidrar till fastighetens kulturhistoriska värde. Den andra villan är belägen vid Skyttevägen 19.

Hitta hit